cityofevanston/city-of-evanston-unemployment-jhep-i737

  • chicago
  • economy
  • evanston
  • illinois
  • labor
  • + 1

City of Evanston Unemployment

City of Evanston Unemployment

Data shows unemployment rates for Evanston, Chicago, Illinois, USA.

Columns

NameSocrata field nameColumn name in sgr mountData typeDescription
Chicago MSAchicago_msachicago_msaNumber
IllinoisillinoisillinoisNumber
USAusausaNumber
MonthmonthmonthText
EvanstonevanstonevanstonNumber

Upstream Metadata