datos-gov-co/mortalidad-cncer-de-cervix-2010-a-2016-bsfb-6r6e

  • cervix
  • cáncer

Mortalidad Cáncer de Cervix 2010 A 2016

Mortalidad Cáncer de Cervix 2010 A 2016

Mortalidad Cáncer de Cervix de los años 2010 a 2016

Columns

NameSocrata field nameColumn name in sgr mountData typeDescription
CODMUNOCcodmunoccodmunocText
FECHA_NACfecha_nacfecha_nacCalendar date
C_DIR1c_dir1c_dir1Text
VEREDAFALLveredafallveredafallText
IDADMISALUidadmisaluidadmisaluNumber
EDAD_MADREedad_madreedad_madreNumber
EMB_FALemb_falemb_falText
EMB_MESemb_mesemb_mesText
EMB_SEMemb_sememb_semText
CODOCURcodocurcodocurText
LOCALOCUHElocalocuhelocalocuheText
DIROCUHECdirocuhecdirocuhecText
C_MUERTEEc_muerteec_muerteeText
C_MUERTEDc_muertedc_muertedText
ASIS_MEDasis_medasis_medText
C_ANT12c_ant12c_ant12Text
C_MUERTEBc_muertebc_muertebText
C_MUERTEc_muertec_muerteText
C_ANT22c_ant22c_ant22Text
N_MCM1n_mcm1n_mcm1Text
IDPUEBINidpuebinidpuebinNumber
MESmesmesNumber
COD_MUNICcod_municcod_municNumber
CAU_HOMOLcau_homolcau_homolNumber
CODIGOcodigocodigoNumber
N_ANT1n_ant1n_ant1Text
T_PARTOt_partot_partoText
C_BAS1c_bas1c_bas1Text
T_ANT3t_ant3t_ant3Number
GRU_ED1gru_ed1gru_ed1Number
C_MUERTECc_muertecc_muertecText
IDPERTETidpertetidpertetText
HORA_SEhora_sehora_seText
GRU_ED2gru_ed2gru_ed2Number
NOM_INSTnom_instnom_instText
FECHA_DEFfecha_deffecha_defCalendar date
C_ANT2c_ant2c_ant2Text
SEG_SOCIALseg_socialseg_socialText
N_PAT1n_pat1n_pat1Text
NIVEL_EDUnivel_edunivel_eduText
N_PAT2n_pat2n_pat2Text
M_PAT1m_pat1m_pat1Text
C_ANT32c_ant32c_ant32Text
IDPROFCERidprofceridprofcerText
ULTCURFALultcurfalultcurfalNumber
OCUPACIONocupacionocupacionText
CODPREScodprescodpresNumber
MU_PARTOmu_partomu_partoText
C_MCM1c_mcm1c_mcm1Text
MM_EXPmm_expmm_expNumber
PESO_NACpeso_nacpeso_nacNumber
CODMUNREcodmunrecodmunreText
ANOanoanoNumber
N_DIR1n_dir1n_dir1Text
N_ANT2n_ant2n_ant2Text
HORAhorahoraNumber
T_ANT1t_ant1t_ant1Number
CODPTOREcodptorecodptoreText
N_ANT3n_ant3n_ant3Text
T_PAT1t_pat1t_pat1Text
M_DIR1m_dir1m_dir1Number
T_ANT2t_ant2t_ant2Number
EDADedadedadNumber
EST_CIVILest_civilest_civilText
M_ANT3m_ant3m_ant3Number
OTRSITIODEotrsitiodeotrsitiodeText
COD_INSPcod_inspcod_inspNumber
COD_DPTOcod_dptocod_dptoNumber
CAUSA_666causa_666causa_666Number
C_PAT2c_pat2c_pat2Text
C_PAT1c_pat1c_pat1Text
N_BAS1n_bas1n_bas1Text
C_ANT3c_ant3c_ant3Text
PMAN_MUERpman_muerpman_muerText
BARRIOFALbarriofalbarriofalText
MINUTOSminutosminutosNumber
C_ANT1c_ant1c_ant1Text
NIV_EDUMniv_edumniv_edumText
EST_CIVMest_civmest_civmText
M_ANT1m_ant1m_ant1Number
ULTCURMADultcurmadultcurmadNumber
SEXOsexosexoText
SIMUERTEPOsimuerteposimuertepoText
CONS_EXPcons_expcons_expText
TIPO_DEFUNtipo_defuntipo_defunNumber
A_DEFUNa_defuna_defunText
N_HIJOSVn_hijosvn_hijosvNumber
N_HIJOSMn_hijosmn_hijosmNumber
COD_INSTcod_instcod_instNumber
FECHA_EXPfecha_expfecha_expCalendar date
IDCLASADMIidclasadmiidclasadmiText
SIT_DEFUNsit_defunsit_defunText
FECHAGRAfechagrafechagraCalendar date
M_ANT2m_ant2m_ant2Number
T_DIR1t_dir1t_dir1Number
MUERTEPOROmuerteporomuerteporoText
DD_EXPdd_expdd_expNumber
T_GESt_gest_gesText
TIPO_EMBtipo_embtipo_embText
COMOCUHECcomocuheccomocuhecText
MAN_MUERman_muerman_muerText
N_IDPUEBINn_idpuebinn_idpuebinText
AREA_RESarea_resarea_resText
COD_LOCAcod_locacod_locaNumber
C_DIR12c_dir12c_dir12Text

Upstream Metadata