datos-gov-co/entidades-acreditadas-vbr4-v5x7
Icon for Socrata external plugin
 
Preview
  • entidades_acreditadas
     
 
Readme
Updated 6 months ago
Indexed 4 hours ago

Entidades Acreditadas

Entidades acreditadas para impartir el curso básico de economía solidaria

Columns

NameSocrata field nameColumn name in sgr mountData typeDescription
DIRECCIÓN WEB DE LA ENTIDAD ACREDITADAdirecci_n_web_de_la_entidaddirecci_n_web_de_la_entidadText
CORREO ELECTRÓNICO ORGANIZACIÓNcorreo_electr_nico_organizacicorreo_electr_nico_organizaciText
DEPARTAMENTOdepartamentodepartamentoText
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ACREDITACIÓNfecha_de_vencimiento_de_lafecha_de_vencimiento_de_laCalendar date
RESOLUCIÓNresoluci_nresoluci_nText
CURSOS APROBADOScursos_aprobadoscursos_aprobadosText
TIPO DE ORGANIZACIÓNtipo_de_organizaci_ntipo_de_organizaci_nText
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓNnombre_de_la_organizaci_nnombre_de_la_organizaci_nText
NÚMERO NITn_mero_nitn_mero_nitText
MODALIDAD APROBADA PARA EL CURSOmodalidad_aprobada_para_elmodalidad_aprobada_para_elText
MUNICIPIOmunicipiomunicipioText
DIRECCIÓNdirecci_ndirecci_nText
TELÉFONOtel_fonotel_fonoText
Upstream Metadata